Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)

 Zkratka EZS byla až do roku 2002 používána pro terminologická sousloví Elektrická zabezpečovací signalizace a po roce 2002 pro Elektrické zabezpečovací systémy. Sotva si ji však odborná a laická veřejnost stačily osvojit, přišly změny, nové odborné termíny a s nimi i nové zkratky – v květnu 2009 to byla zkratka PZTS, resp. PZS, resp. PTS (přičemž „P“ znamená Poplachové a „T“ Tísňové). V odborném pojetí oboru je používaná zkratka I&HAS (Intruder and Hold-up Alarm System), resp. PZTS (Poplachový zabezpečovací a tísňový systém). Nadále se však používá obecně vžitá zkratka EZS.

Elektronické zabezpečovací systémy (EZS) jsou dnes prakticky standardním zařízením montovaným nejen u novostaveb, ale i do starších objektů, rodinných domů, skladů a areálů. Hlavním důvodem pořízení není jen vyšší kriminalita a s tím i spjatý pocit bezpečí, ale také nižší náklady na pořízení těchto systémů.

Systém EZS je soubor ústředny nebo ústředen, čidel, tísňových hlásičů, prostředků poplachové signalizace, přenosových zařízení apod., určený pro detekci nežádoucího vstupu nebo pokusu o vstup narušitelem do hlídaného prostoru, ochraně předmětů, požární ochraně a následnou signalizaci tohoto narušení lokální signalizací nebo zasláním zprávy na určené místo v nějakém formátu (mluvená zpráva, SMS, datová komunikace s PCO, …). Současně může sloužit k přivolání pomoci v případě tísně. Jde tedy o zařízení, které slouží k ochraně osob a majetku.


Architektura systému EZS

Jádrem každého systém EZS je ústředna. Prostřednictvím různých rozhraní jsou k ústředně připojeny ovládací zařízení (klávesnice, čtečky elektronických médií, biometrické ovladače, …), detektory, signalizační a přenosová zařízení, rozšiřující moduly a ovládané prvky dalších technologií. Jedná se o zařízení, které vyhodnocuje stavy posílané z výše uvedených komponentů a na základě nastaveného programu reaguje daným způsobem, např. odblokuje určitou zónu, vyhlásí poplach – spustí sirénu, zašle zprávu, odblokuje nebo zablokuje připojené zařízení. Ústředna také napájí celý systém.

Komunikace mezi detektory a ústřednou může být vedena kabelem, bezdrátově a nebo kombinací předešlých způsobů tj. jeden detektor může být připojen kabelem a druhý bezdrátově. Veškeré informace mohou být přenášeny na PCO (pult centrální ochrany) s nepřetržitou monitorovací službou a výjezdní skupinou nebo lze poplachové a další stavy přenášet přímo na mobilní telefon prostřednictvím SMS nebo namluvenou hlasovou zprávou. Tím, že jste okamžitě informováni o
poplachu, můžete ihned reagovat a výrazně snížit rizika spojená s napadením objektu.

Další možnosti využití systému EZS

Systém EZS lze využít i k jiným účelům než je samotné zabezpečení objektu nebo prostoru. Většinou se jedná o ovládání technologických zařízení nebo k automatizaci nějakého procesu v objektu. Může jít o ovládání klimatizace, hlídání teploty, zapínání kotle, hlídaní stavu vody ve studni atd.

Do systému lze připojit i požární hlásiče a vytvořit tak např. systém LDP, případně nahradit autonomní hlásiče, které jsou povinné instalovat do nových obytných prostor – viz odkaz Elektrická požární signalizace.

Systémů elektronického zabezpečení je nepřeberné množství, od těch kde ústředna funguje i jako detektor a signalizace, až po složité systémy s modulovými ústřednami a detektory střežícími okolí objektů, vstupy do objektů vnitřní prostory objektu i jednotlivé zájmové prvky. Provedení může být buď jako drátový elektronický zabezpečovací systém (levnější řešení, nemusí se měnit baterie v detektorech), nebo jako bezdrátový elektronický zabezpečovací systém, jehož výhodou je naopak zejména rychlá montáž i demontáž a snadná rozšiřitelnost a variabilita. Zásadní nevýhodou je však nekompatibilita bezdrátových jednotlivých prvků mezi rozdílnými výrobci a menší nabídka detektorů.