This is alternative content.

21.02.2020    svátek má Lenka

Elektrická požární signalizace (EPS)

je komplex technických prostředků, které jsou schopné včas rozpoznat požár a to již ve stádiu jeho vzniku (zahoření). Tím je možné eliminovat nebo alespoň částečně snížit následné škody na majetku, ale hlavně poškození zdraví nebo ohrožení života osob. Zařízení EPS je pouze jedním z prostředků potřebného protipožárního zabezpečení objektu, doplňuje, ale nezahrnuje protipožární opatření předepsaná normami a předpisy a požadavky požárních specialistů.
Zařízení EPS tvoří schválený soubor komponentů jednoho systému. Jednotlivé prvky se mezi různými systémy nemohou zaměňovat. Každý systém obsahuje vyhodnocovací ústředny, hlásiče a další doplňující zařízení.

Vyhodnocovací ústředny :
Základem každého budovaného systému EPS je vyhodnocovací ústředna. Ta vyhodnocuje a zpracovává signály, které přicházejí od jednotlivých komponentů systému a tím přesně lokalizuje místo vzniku požáru prostřednictvím identifikace jednotlivých hlásičů. V závislosti na stavu přijatého signálu a jeho vyhodnocení, aktivuje další činnosti, především pak vyvolání poplachu a případně předání informace na předem definované místo. Ústředna by kromě své základní funkce, vyhodnocení přijatých signálů od jednotlivých hlásičů, měla být schopna předávat informace o požárně nebezpečné situaci na předem určená místa, komunikovat s pulty centrální ochrany HZS, ovládat návazná požárně bezpečnostní zařízení pro ochranu osob a majetku a bránící rozšíření požáru nebo usnadňující požární zásah.
Každá ústředna musí kapacitně vyhovovat velikosti objektu a při jejím návrhu je třeba zvažovat i eventuální možné rozšíření systému.

Základní komponenty systémů EPS

Hlásič tlačítkový je zařízení, které je určeno pro manuální signalizaci požáru osobou, která jej zjistila. Po rozbití skla a zmáčknutí tlačítka signál z hlásiče zaktivuje v ústředně signalizaci požáru. Hlásič tlačítkový se používá ve vnitřních nebo venkovních prostorech, kde se předpokládá trvalý pohyb osob nebo tam, kde je použití samočinných hlásičů neúčelné (schodiště, haly apod.).
Ionizační hlásič kouře je samočinný hlásiče, sloužící k indikaci vznikajícího požáru jako detektory kouře na principu ionizace vzduchu a jeho příměsí v ionizační komoře.

Optický hlásič kouře je určen pro automatickou signalizaci požáru jako detektor kouře v systému. Hlásič se montuje do míst předpokládaného výskytu a soustřeďování kouře. Pracuje na principu rozptylu infračerveného záření na částicích kouře.

Hlásič nárůstu teploty/maximální teploty reaguje na změnu teploty okolí nebo na výrazný růst teploty a na dosažení stanovené prahové teploty. Používá se v místech předpokládaného výrazného zvýšení teploty před požárem nebo při něm, kde nelze z provozních důvodů instalovat optický hlásič.

Hlásič multisenzorový při své činnosti kombinuje dva principy - reaguje na částice kouře na principu detekce rozptýleného infračerveného záření a zároveň reaguje na teplotu a její změny.

Hlásič plamene je určen pro automatickou signalizaci požáru jako detektor plamene. Hlásič se montuje do míst předpokládaného výskytu plápolajícího plamene. Pracuje na principu detekce infračerveného záření plápolajícího plamene.

Hlásič lineární je určen pro automatickou signalizaci požáru jako detektor kouře. Slouží k indikaci vznikajícího požáru na principu zeslabení paprsku infračerveného záření částicemi kouře, umísťuje se v místech předpokládaného výskytu a soustřeďování kouře. Vzhledem ke svému provedení a pracovnímu rozsahu se hodí pro nasazení ve velkých prostorách (výrobní haly, sklady …).

Lineární tepelný kabel je tvořen tepelně citlivým kabelem s různými teplotami reakce, který detekuje po celé své délce a jeho stav sleduje a vyhodnocuje připojená vyhodnocovací jednotka. LTK je ideální pro nasazení v průmyslovém prostředí s vysokými riziky vzniku požáru nebo výše vzniklých škod. Má široké uplatnění všude tam, kde nelze použít klasická čidla EPS (např., regály, venkovní prostory).

Nasávací systém je aktivní systém detekce kouře. Vestavěné nasávací zařízení nasává sítí trubek vzorky vzduchu ze střežených prostor a přivádí je k laserovému detektoru v hlásiči. Sít nasávacího potrubí sestává z 1 až 4 trubek, každá z trubek může mít množství nasávacích otvorů. Každý nasávací otvor je srovnatelný s bodovým kouřovým hlásičem podle EN 54-7. Vzhledem k tomu, že nasávací jednotka může být umístěn mimo střežený prostor, je možné použít systém také v případech, kdy by použití bodového kouřového hlásiče s ohledem na prostředí (teplota, prašnost, proudění vzduchu, elektromagnetické záření, ...) nebylo možné.

Obslužné pole požární ochrany (OPPO) je unifikovaná jednotka, která umožňuje základní obsluhu ústředny EPS a indikuje její nejdůležitější stavy. OPPO umožňuje jednotnou obsluhu ústředen zásahovým složkám hasičského záchranného sboru při poplachu a při zkouškách. Obsluha má k dispozici optickou indikaci sedmi provozních stavů ústředny a může ústřednu ovládat prostřednictvím čtyř spínacích funkcí.

Klíčový trezor požární ochrany (KTPO) je zařízení, které slouží pro uschování klíčů nebo elektronických médií, které umožní v případě požáru (po vyhlášení poplachu ústřednou EPS a jeho následným odblokováním) vstup zásahu HZS do všech prostorů objektu. Vrchní dvířka trezoru otevírá zásahová jednotka HSZ univerzálním klíčem.